Mesteren kan forme alle ting


Overskriften for denne preken er hentet ut fra Ordspråksboken og den sier oss at en mester kan forme alle ting. (Ord. 26,10a)

Jesus er vår Mester og Han er i stand til å forme alle ting. Det innebærer at det er håp for oss om forandring i våre liv. Den forandring Kristus ønsker er en "forandring til det bedre".
Dette betyr ikke at det er vi som skal forbedre oss og ta oss sammen, selv om det også kan være nødvendig til tider. Men den forandring Herren gjør er en skapende og forvandlende forandring i våre liv.

Mange ganger kan vi mennesker være svært trege til å gi oss i kast med ting som skaper forandring. Noen synes forandring er skremmende og ønsker kort og godt at alt skal være trygt og godt, uforandret slik man er vant til.
Men når det gjelder vår vandring med Herren er det helt naturlig at vi forandrer oss og blir mer lik vår Herre Jesus Kristus. Dette er vårt kall; å ligne Ham.

Hvordan skal det gå til?
Jesus sier "følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere." Dette er et av Skriftens prinsipper for den kristnes liv. Følg Jesus og Han vil ta hånd om oss (Matt.4,19).

Vi har vel alle områder i våre liv som trenger til forandring. Vi kan vel alle si at vi lengter etter mer av det Gudelige i våre liv. Dette er helt normalt for en kristen, nemlig å lengte etter mer likhet av det himmelske bildet.

Jesus er som sagt en mester og Han kan forme alle ting. Det betyr at Han har makt og evne til og forandre oss.
Han ønsker å gjøre våre svakheter til vår styrke i Ham, slik at våre liv kan gi ære til Himmelen. Den prosessen vi her snakker om er ikke en perfeksjonistisk målesnor som vi skal kave og strekke oss etter. Nei, dette handler om kjærligheten til Herren, den kjærlighet som tvinger oss til å forandre oss, slik at vi ennå mer med våre gjerninger og liv, kan behage Ham.

Han vil forme oss
Paulus sier at han er viss på at Han som startet den gode gjerning i oss vil fullføre den (Fil.1,6). Altså Gud har startet en gjerning i oss og den vil Han fullføre. Dette er en prosess som tar oss fra herlighet til herlighet. Det å være i Herrenes nærhet gir oss lyst og kraft til å stille oss frem med villig hjerte for denne himmelske prosessen.

Vi er disipler av vår Mester. Og for disippelen gjelder det å gjøre og ligne mest mulig på det Mestere er og gjør. Han skal vokse og jeg skal avta forkynte døperen Johannes (Joh.3,30). Mer av Ham, mindre av meg. Kort og godt mer himmel, mindre verden i våre liv.

Givende og krevende
Det å komme under Guds hånd er både givende og krevende. Det gir oss et bedre liv og det tilfører oss styrke og kvaliteter som gir oss et liv i stand til å bære mer frukt for Ham.

Det er også til tider krevende, da Guds hånd kan komme med tyngde for å lede oss bort fra det som ikke behager Han i våre liv.
Guds metoder for å lede en sjel dit Han vil, kan mange ganger være annerledes enn vi skulle ønske. Noen ganger utfordrer Herren oss for å føre oss "dypere ut i vannet".

 "Jern skjerpes av jern og en mann slipes ved å omgås andre" (Ord. 27,17).

Noen ganger bruker Gud andre mennesker for å slipe oss. Jern mot jern, mann mot mann. Det kan hende det går så det gnistrer, men Gud bruker andre mennesker for å slipe oss. Kanskje akkurat den "vanskelige" personen du jobber sammen med er en gave til deg for å forme deg.

Omstendighetene er ofte et middel som former og danner karakter i vår sjel. Mange ganger når vi kanskje skulle ønske at Gud ville fri oss ut fra trengsler og prøvelser er det desto mer nødvendig at vi forblir i omstendighetene. Der vil Han forme og danne Sin karakter inn i vårt indre menneske. Gud har lovet å være med oss i ild og vann. Han tar oss ikke alltid ut av dette, men Han tar oss gjennom vanskelighetene.

Når troen er prøvet er den mer verdt en det dyreste gullet (1 Peter 1,7).

Det er denne prøvede troen som gir frukt og karakter. Gud vet om morgendagen og de vanskeligheter hver og en av oss vil møte. Han vet hva vi trenger av "trening" for at vi skal bli stående i den kommende "stormen".
Derfor er det så viktig at vi er villige til på utholde alt som er nødvendig for at dette gullet skal bli oss gitt.
Om vi alltid bøyer unna og velger en lavere/ enklere vei enn Guds, da uteblir også gullet og vi forblir den "samme gamle" i stedet for å bli forvandlet til å ligne Ham.

Synder og svakheter
Alle mennesker har sine svakheter og synder som man sliter med. Men vi har også alle fått denne Gudgitte hjelpen som gjør at vi kan bli sterk i Gud og få himmelsk hjelp til å overvinne fristelser.

Bibelen sier at "synden ligger på lur, men vi skal herske over den" (1 Mos. 4,7). Vi har svært liten og ofte ingen kraft i oss selv til å bekjempe syndens kraft. Men ved å holde oss nær til Herren og med en oppriktig tro, kan Herren i oss bringe seier over synden gjennom oss.

Kraften som seirer over synden er å hente hos Herren. Livet med Ham gir kraft og våkenhet i striden som er om vår sjel.
Fristeren vil føre oss alle på fall, men den som holder seg til Herren blir en ånd med Ham (1. Kor. 6,17). Den som tar seg i vare, rører den onde ikke (1 Joh.5,17).
Dette betyr ikke at man unngår å bli testet hvis man lever nær Herren. Det er heller tvert om. De som lever overgitt og nær sin Herre blir mer testet. Men de har blitt forvandlet av sin mester. De har gått "dødens" vei, og i sin selvdød er de stått opp for å regjere i Kristi herlighets kraft.

Mestere former sine disipler, de som holder seg der han er. Der hvor Mesteren er, der må disippelen være, ikke motsatt. Mesteren følger ikke disippelen, men disippelen må følge Mesteren.
Mesteren utgyter sin Hellige Ånd til de som holder seg nær Ham. Han hjelper de med Åndens kraft inn i en sterkere seier. Og for dem blir livet Kristus og lengselen er å få mer av Ham.

Når jeg bare har deg begjærer jeg ikke noe på jorden, forkynner salmisten oss (Salme 73,25).

Vårt begjært blir å eie Kristus og det overgitte livet fører oss inn i en himmelsk forvandlingsprosess. Vi blir mer og mer lik Ham.
Vi får del av Hans hjerte og tanker. Han ønsker å oppfylle oss med sin Ånd. De som uttømmer sitt eget og "kvitter seg med alt de har" for å kjøpe denne ene perlen i åkeren, de er tilfreds med å tjene Herren (Matt. 13,46).

Koster alt, verdt mer enn alt
Det koster alt vårt eget å skaffe seg denne dyrebare perlen som er Kristus. Den som vil berge sitt liv skal miste det. Den som mister sitt liv for Kristi skyld skal finne det (Matt.10,39).

Noen ganger kan det virke som det er en høy pris å følge Herren. Man kan selvfølgelig ikke følge sine egne lyster og ønsker hvis Jesus skal være Herre i livet. Ingen kan tjene to Herrer, det gjelder også egoet. Vårt ego kan ikke være Herre, hvis vi ønsker å ha Himmelens Konge som Herre i vårt liv.
Men når vi velger Jesus så åpenbarer Han seg som en svært god og barmhjertig Konge, rik på nåde og full av miskunnhet.
Dette gjør at man gladelig slipper sitt eget, fordi vi vinner noe som er så langt, langt bedre.
Vi gir slipp på vårt eget og så gir Han oss noe fra Sitt eget. Noe som er langt dyrere og edlere enn all verdens skjønnhet.

Kongen gir av seg selv, Han åpenbarer sine hemmeligheter for de som ønske å ha et fortrolig samfunn med Ham. Jesus deler sitt hjerte, rekker ut sin hånd og helbreder sjelen når vi søker Ham. Der, ja der er det godt for sjelen og være. Bare der er min sjel salig i Hans skygge.

Der hvor Jesus er, der er livet. Der skaper Han noe edelt, godt og rent i oss. Han renser sjelen for syndeskrammer og sår. Han væter oss med duggen av seg selv. Husvalelse, forfriskelse finnes der. Jesus, O skjønne Jesus, du gir og du gir rikelig av Deg Selv. Vi ønsker å mettes av Din skikkelse. Ta bort det som hindrer, la oss dø fra vårt eget og ikle oss Din Herlighet.

Takk du himmelens Konge, du som er trofast og sannferdig, gjør Du Din gjerning i oss. Ta oss, dann oss og skap et rent hjerte i oss. Gjør det Du Jesus.

Herre omvend meg du så blir jeg omvendt. Herre leg meg Du så blir jeg legt.

La Ham være en Mester for deg. La Ham forme deg, Han som kan forme alle ting.

Gud velsigne deg!

Amen.