Som i himmelen, så og på jorden

Guds rike
Guds rike - et kjent og kjært begrep for så mange. Et begrep der Gud er selve sentrum og alt annet er av mindre betydning. Det vekker lengsel hos oss når vi tenker på dette riket. Tenk hvilken dag det skal bli! Ingen tårer mer, ingen synd, ingen sorg eller nød, bare glede og salighet.

Det er vanskelig å favne det med vår tanke, men troen i hjertet ser det klart - en dag skal vi få del av Guds evige rike i fullhet og fullkommenhet.

Guds rike forbindes med noe godt og trygt. Ingen skiftende skygge eller ustabilitet. Gud er på tronen og Hans vilje fullbyrdes fullkomment.

Guds vilje - et annet kjent og kjært begrep. Guds vilje er god og har kjærligheten som utspring og mål. I Guds rike er det Guds vilje, og bare den, som fullbyrdes.

I Guds rike er det Gud som er i sentrum og ingen annen får oppmerksomhet. Engler og serafer bøyer seg ned i tilbedelse og de eldste kaster sine kroner ned for Ham som alene er verdig (Jesaja 6.2-3, Joh. Åp. 4.9-11).

I dette riket dreier det seg ikke om deg og meg i første omgang. Her er Gud alt i alle og alles behov fylles og mettes av Ham som mottar alles tilbedelse og takk. Synden har intet herredømme, kjødets natur har ingen røst, alle menneskelige svakheter og tilbøyeligheter må tre til side – Gud regjerer og Hans godhet og kjærlighet fyller alt.

Som i Himmelen
Hva er himmelen?

Salme 103.19-21:
"Herren har grunnfestet Sin trone i himmelen, og Hans rike hersker overalt. Lov Herren, dere Hans engler, mektige i kraft, som gjør etter Hans ord og lyder Hans ords røst. Lov Herren, alle Hans hærskarer, dere Hans tjenere, som gjør det som er til velbehag for Ham."

Himmelen er stedet der Herren har reist Sin trone. Himmelen er stedet der Gud regjerer og ingen annen. Himmelen er stedet der alle gjør etter Hans ord og lyder Hans ords røst. Himmelen er stedet der alle gjør det som er til velbehag for Ham. Og til slutt; himmelen er stedet der Gud alene får all lov og pris og der alles kjærlighet springer ut til Ham.

Så og på jorden
Guds rike er et virkelig sted der Gud i dag har Sin trone. Men Guds rike er også noe mer.

"Komme Ditt rike." leser vi i Herrens bønn, som fortsetter videre med en begjæring om at det fullkomne som skjer der oppe, også skal fullbyrdes her nede på jorden (Matt.6.10).

Tenk deg den tanken. En duft av himmel på jord. Guds rike åpenbart i vår hverdag, en smak av Guds gode ord og kreftene fra den kommende tidsalder (Hebr.6.5). 

Matt.3.2
"Han sa: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!"

Luk.17.21b
- For sannelig, Guds rike er inne i dere."

Guds rike er kommet nær og har tatt bolig i våre hjerter. Vi som var så langt borte, så nedsunket i synd, vi som i oss selv ikke søkte det gode og var uten håp og uten Gud i verden, vi har ved Kristi blod kommet nær (Ef. 2.12-13). Ved den Hellige Ånd har vi fått Guds rike i våre hjerter.

"Komme Ditt rike, skje Din vilje, som i himmelen, så og på jorden." Dette er en bønn som retter seg inn mot våre hjerter og våre liv. Guds rike åpenbares ikke fysisk i blant oss, men leter etter hjerter hvor det kan vokse og utbre seg.

Vi er satt til å være lys og salt, vi skal spre Kristi vellukt, vi skal være leirkar oppfylt av en veldig kraft. Gjennom Sin menighet ønsker Gud å utbre Sitt rike i denne verden og nå ut til mennesker med Sin kjærlighet.

2. Kor.4.6
"For Gud som bød lyset å skinne ut fra mørket, Han har latt det skinne i våre hjerter, for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skinne fram."

Tenk hvilken skatt vi bærer på. Selv er vi leirkar med feil og mangler, men våre hjerter huser en herlighet som ikke kan beskrives. Lyset som stråler ut fra Kristi åsyn og forklarer Guds herlighet, skinner i våre hjerter og skal, ved Guds nåde, stråle fram fra våre liv.

Hvem føler seg vel verdig til dette? Ingen av oss fortjener noe slikt. Alene av Guds nåde ved omvendelse og tro har vi fått del i denne skatten.

Himmel i våre hjerter
"Skje Din vilje, som i himmelen, så og på jorden."

Guds rike er i våre hjerter. Vår bønn er at Guds vilje skal skje på jorden (i våre hjerter) som den skjer i himmelen. Hvordan står det til med våre hjerter i dag?

Er våre hjerter som himmelen, eller er det fortsatt mye "jorden og dens system" som dominerer.

Guds rike i våre hjerter, vil si Gud i sentrum. Gud får all oppmerksomhet, Gud blir tilbedt i sann hengivenhet, Guds vilje og Hans ord ønskes velkommen og fullbyrdes, all synd, egenvilje og begjær må tre til side, alles krone og ære kastes ned i takknemlig hyllest til Den Evige. Himmelen i våre hjerter innebærer Gud som vår eneste kilde, vår eneste lengsel og hunger, Den vi alltid går til, Den vi stoler på og Den vi søker.

Å, hvor vi behøver mer himmel i våre hjerter!

Jes.57.15
-I det høye og hellige bor Jeg, og hos den som har en sønderknust og ydmyk ånd, for å gjenopplive de ydmykes ånd, og for å gjøre de sønderknustes hjerte levende."

Herren troner i Himmelen, men Han tar også bolig i de ydmyke og sønderknustes hjerter. De som faller ned ved korsets fot og finner nåde – ikke bare en gang- men daglig vender sitt hjerte ydmykt til Frelseren og finner tilgivelse og hvile for sine sjeler. Et slikt hjerte fyller Herren med Sitt nærvær og levendegjør ved Sin Ånd.

Vi skal avta, Han skal vokse
Hvor ofte opplever vi ikke at våre hjerter kan huse ting som ikke har med himmelen å gjøre. Vi skal ikke holde oss lenge borte fra det intime forholdet med Herren, før både hardhet og stolthet kan snike seg inn hjertets dør. Det kamufleres alltid i en unnskylding, og - for vårt kjød - i en forståelig årsak, men det hører like lite himmelen til.

All vår streven og alt vårt kav kan ikke rense hjertet fra sådant. Heller ikke årelang selvtukt vil kunne være i stand til å endre hjertets holdning. Det må gies rom til Ham som skapte menneskehjertet og som ved Sin kjærlighet smelter ned all hardhet og alle unnskyldninger.

Joh.3.30
"Han skal vokse, men jeg skal avta."

Johannes refererer her til sin tjeneste som snart var over og Jesu tjeneste som ville øke i omfang. Men hvilken herlig klang disse ord bringer om de også ropes i fra våre hjerters dyp.

"Kristus skal vokse og jeg skal avta!" Vi skal tre til side og våre drømmer og lengsler skal oppslukes i Ham. Hans rike skal gjennomveve vårt indre i det vi har våre øyne festet på Ham og vårt hjerte er i hengiven tilbedelse.

Gjennom en slik vandring, vil vi vokse mot det mål av vekst som rommer Kristi fylde og Guds rike vil gjennom våre enkle liv bre seg ut til våre omgivelser (Ef.4.13).

La oss invitere Ham inn
Det hele starter med et hjerte som roper på Jesus og ønsker Ham velkommen som Herre. Og det hele fortsetter og fullendes ved et hjerte som roper på Ham og tilber Ham som Herre.

Joh. Åp.3.20
"Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg."

"Komme Ditt rike, skje Din vilje." Herrens bønn viser oss et hjerte som ønsker Guds rike velkommen og som omfavner Guds vilje. Gud trenger Seg ikke gjennom når det gjelder våre hjerter. Han står ved døren og banker.

Ingen kan trenge inn i noens hjerte. Vi åpner og stenger selv. Idet hjertet åpnes og himmelen får tre inn, starter imidlertid en guddommelig prosess. Kristus vokser og vinner skikkelse i oss og vi avtar (Gal.4.19).

"Herre, la Din vilje skje, som i himmelen, så og i våre hjerter.
La våre hjerter, som så lett lar seg såre og fortvile, åpnes i tillit til Deg.
La Din balsam flyte inn med legedom til våre sprukne og sønderknuste hjerter
og levendegjør Du vår ånd.
La Ditt rike, Kristus, vinne skikkelse i oss og prege hele vårt liv.
La skatten i leirkaret skinne fram og bli til velsignelse for de rundt oss.
Amen.

Gud velsigne deg!