Ti gode grunner for å holde seg til Jesus Kristus

Det finnes sikkert tusen gode grunner for å være en troende, en kristen. Bibelens Gud, den eneste sanne Gud, er en god, barmhjertig og nådefull Gud. Han gir sine barn gode gaver fra Sitt forrådskammer. Ingen som tror på Ham kommer på skam.

Vi mennesker spør ofte, hvis vi skal melde oss inn i et eller annet eller delta i noe; hva gir det meg? Hva kommer det ut av dette for meg av goder? Mange spør kanskje hva er vitsen med å være en kristen? Hva er vitsen med å følge Jesus?

 

Kristuslivet er på mange måter et mysterium. Først når man kommer inn i det, ser man og opplever herligheten det fører med seg. Først når man virkelig selv får smake på det, forstår man hva det gir, og ikke minst hva det sparer oss for av bekymring og "ulykke".

 

Som sagt eksisterer det sikkert tusen gode grunner for å følge Jesus. Her skal vi se på 10 gode grunner til å være en disippel av Jesus Kristus.

1. Fred med Gud
Kolosserbrevet 3,15: "Og la Guds fred råde i hjertene deres! Den ble dere også kalt til i ett legeme. Og vær takknemlige."

 

Å finne hjertefred og sinnsro er noe alle mennesker søker. Når man har kommet i mål med søkingen etter meningen med livet som er Kristus, gir dette en utenomjordisk, påtagelig, indre fred. Når et menneske gir seg over til Gud får det en overnaturlig fred i sitt indre menneske. Menneskets ånd får kontakt med sin skaper og det kommer liv inn i det indre mennesket. Dette fører til en indre trygghet og ro som gir oss en overnaturlig hvile. Man er endelig kommet frem til en sikker havn, et sted å hvile ut.

 

Guds kjærlighet er overstrømmende og det gir hjertet ro. Plutselig vet jeg at Gud elsker meg. Det blir en virkelighet, en erfaring som gir en sterk overbevisning om at vi er frelst, vi har fått fred med Gud. Forsoningen Jesus gjorde for oss på Golgata gir hjertefred og kontakten med himmelen og Faderen er gjenopprettet.

 

Nå er det ikke slik at en kristen aldri kan kjenne uro eller annen ufred. Vi lever fortsatt i den samme verden med de samme plager og utfordringer, men dypt i hjertet har man fått en indre trygghet og fred med sin Gud. I verden har vi trengsler, men i Jesus Kristus har vi fred.

 

2. Himmelen
1. Tessalonikerbrev 4,17: "Deretter skal vi som lever og er igjen bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren."

 

Jesus er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom Ham (Joh.14,6). Ved å gjøre Jesus til Herre, ved troen på Ham får vi adgang til himmelen.
Mennesket er et evighetsvesen, og etter dette jordelivet fortsetter vårt indre menneske livet videre. Bibelen viser oss klart livets to utganger. Himmel eller fortapelse, evig glede eller evig pine. Mye kunne sies om himmelen og evigheten, men det å vite med sikkerhet at vi skal flytte hjem til Herren en dag gir så uendelig mye her nede i denne usle verden.

 

Jesus har gitt oss løfter om at Han skal hente de som tror, hjem til Seg, Himmelen er blitt vår og vi arbeider her nede i lengsel etter dette sted hvor Faderen og Sønnen er.

 

3. Adgang til Kongen
Johannes 14,23: "Jesus svarte og sa til ham: "Hvis noen elsker Meg vil han holde Mitt ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham."

 

Det å kunne ha samfunn med den evige Skaper, universets Konge, er en svimlende og ubegripelig tanke, men like fullt er det en virkelighet.

 

Jesus har åpnet himmelen og Sitt hjerte for oss. Vi kan komme til Ham, når vi vil, for å være sammen med Jesus. Vi kan nyte av himmelens goder og være i Kongens nærhet. La Ham bade vår sjel i Sin kjærlige omsorg, lytte til Hans milde røst, bli styrket ved Hans Ord.
Kristuslivet gir oss tilganger som gjør at vi har alt vi trenger til her nede i vår pilegrimsvandring. Kristus er nok for oss. Vi stemmer i med salmisten; "når jeg bare har Deg har jeg ikke lyst til noe på jorden" (Salme 73,25).

 

Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor. Jesus er der for oss. Han er alltid der når vi trenger å kjenne samfunnet med Ham. En sang går som følger; "En liten stund med Jesus og alt forandrer seg". Finn det beste online kasinoet Gamble Online For Real Money og vinn ekte penger! Dette er en virkelighet som vi som Guds barn virkelig erfarer. Tar vi tid i Kongens nærhet forandrer tingene seg. En sterk "sjelekval" kan i Jesu nærvær omskapes til en indre fred og overbevisning om en løsning.

 

Adgangen til Kong Jesus og til Faderen er så dyrebar og kan ikke beskrives med jordiske ord. Det å kunne bli kjent med vår Gud, å lære Ham å kjenne, se dette er en gave så stor som Han har gitt oss. Vår sjel tørster etter Ham "som en hjort skriker etter vann" (Salme 42).

 

4. Glede
Filipperbrevet 4,4 " Gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si: Gled dere!"

 

Selv om det kristne livet til tider kan være stormfullt og fullt av utfordringer gir det en slik salig glede i hjertet å tilhøre himmelen. Ingen ting kan ta fra oss denne indre glede som er som en vannkilde som strømmer fram og gir liv. Det å kjenne seg glad og tilfreds på innsiden er en del av vår himmelske arv. Når Jesus er nærværende gir Han menneskene glede og fryd.

 

Denne indre glede gjør seg også utslag i det ytre liv. Vi kristne kan være tynget av byrder og utfordringer, men gleden skulle alltid være vår følgesvenn. Den skulle sette sitt preg på oss. Denne indre gledeskilden kan bære et menneske igjennom de utroligste vanskeligheter. Vi kan miste alt i det ytre, men den indre glede over å tilhøre Kristus, den kan aldri noen ta fra oss. Det er jo ikke alltid så mye å glede seg over i denne verden, men desto mer kan vi fryde oss i Herren over alt Han har gjort og gjør for oss.

 

5. Fri fra bekymring
Filipperbrevet 4,6: " Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse".

 

Vi mennesker liker å ha oversikten. Vi ønsker å vite om fremtiden og hvordan vi på beste måte kan ta hånd om oss selv og våre egne. Derfor er også mange mennesker tynget av uro og bekymringer omhandlende dette jordiske liv.
Vil jeg klare avdragene? Hvordan skal det gå med meg i fremtiden? Hva med mine barn? Hvor går verden? Blir det krig?

 

Det er mange ting som kan uroe oss i dag. Verden er ikke et trygt sted som kan gi svar på våre bekymringer. Mange plasserer penger for å trygge sin fremtid, man forsikrer seg mot ulykker og forsøker etter beste evne å sørge for en trygg fremtid for seg og sine.

 

Ingenting av dette er nødvendigvis galt i seg selv, men sammenlignet med de forsikringer og løfter vi har fått som troende, blir alt dette bare som bleke, møllspiste forsikringer uten sikkerhet å regne.

 

Vi kan være trygge på at Gud vil ta hånd om oss. Igjen betyr ikke dette at en kristen ikke har områder i livet som kan skape bekymring, men vi kan legge våre bekymringer på Herren og vite for sikkert at vår Gud vil ta hånd om oss.

 

6. Unnfly fortapelsen
Johannes 3,18: "Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn".

 

En annen god grunn for å holde seg til Herren er løftet om å unnfly den evige pine.
Like sikkert som det finnes en himmel og en ny stad, det nye Jerusalem, finnes det også et sted med evig fortapelse (Åp. 20,15). Dette sted kan vi altså unnfly ved troen på Jesus Guds Sønn.

 

Enkelte har forsøkt å hevde at kirken har funnet opp fortapelsen for å skremme mennesker til tro. Ingen kan, for det første, skremmes til tro og for det andre, kirken har heller ikke funnet opp fortapelsen. Dette omtales i Bibelen og Bibelen forkynner oss at dette er et sted som Jesus ved sin død på korset har kjøpt oss fri fra. For ingen kan komme til Gud i kraft av eget fromhetsliv eller gode gjerninger. Lammets blod er redningen, Jesu stedfortredende død for deg og meg, Kongens utgytte blod, det har kjøpt oss fri fra dette pinens sted, kjære venn.

 

7. De troendes fellesskap, menigheten
Apostlenes gjerninger 2,42: "Og de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene".

 

Vi mennesker ønsker alle å ha en tilhørighet. Vi trenger et fellesskap hvor vi kan ha samfunn med hverandre. I den kristne menighet finnes et samfunn hvor man sammen med sine åndelige søsken kan komme sammen til oppmuntring og bønn. Vi tjener den samme Gud sammen.

 

Det styrker og oppmuntret å vite at man har venner som stiller opp og som bryr seg om en. Menigheten er et sterkt og godt, varmt fellesskap hvor vi kan stå sammen i den kamp vi kjemper. Det er utrolig dyrebart å kunne være med i et fellesskap som støtter og hjelper en videre i vandringen mot målet.

 

Det å komme sammen i lovprisning og til gudstjeneste er en gave så stor. Gud ønsker ikke at vi skal være ensomme her i verden, men han vil gi oss venner, gode venner, som vi kan oppleve det guddommelige fellesskap sammen med (Ef.3,18).

 

8. Alt man blir "spart" for.
Johannes første brev 5,18b: "Men den som er født av Gud, vokter seg selv, og den onde rører ham ikke".

 

Bibelen forkynner oss at syndens lønn er døden. Videre ser vi at et liv i syndens vold gir negative frukter hos den som lever i synden.

 

Et menneske som holder seg nær til Herren, som vandrer på den smale sti og lever avholdende fra verdens fristelser og bedrag, vil aldri før i evigheten vite hva det har blitt spart for.
Som vi sår, slik vil vi høste. Ved Guds nåde kan vi så inn i rettferdighet og høste rettferdige frukter av det.

 

Om vi alle fulgte Guds bud og levde i harmoni med Herrens vilje, ville verden vært en "helt annen verden".
Men fordi man ofte ønsker å være "gud" i sitt eget liv og gjøre som man selv lyster og begjærer blir det også en negativ konsekvens av dette.

 

Igjen er det ikke slik at når man er blitt en kristen, så blir man spart for alt vondt og vanskelig.
Men Bibelen viser at alt samvirker til det beste for den som tror, så på underlig vis er Gud i situasjonene og endrer dem.

 

Samtidig er det helt på det rene at når vi lever etter Guds gode vilje for oss, så leder det oss bort fra synden og dermed også bort fra syndens konsekvenser. Man komme også under Guds veldige beskyttelse når man holder seg nær Herren, dette kan bevare oss for mange ulykker og uheldige hendelser. Det betyr igjen ikke at man som kristen aldri kan komme i ulykke, men for en troende er Gud der med Sin kjærlighet og kraft på en underfull og mektig måte.

 

9. Målrettet og innholdsrikt liv
Filipperbrevet 3,14: "Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus".

 

Det å være en kristen betyr også at man er kommet inn i Guds familie. Gud har en plan med hver og en av oss og Han vil lede oss inn i denne. Det kristne livet byr på spenning, utfordring, prøvelser og seirer.

 

Livet får mål og mening, man løper ikke i det uvisse, men lever for noe og noen. Livet får mening og man kan virkelig gjøre noe verdifullt i Guds kraft.
Man trenger ikke kjede seg ett øyeblikk i Guds familie, det er alltid noe som skjer, alltid noe en kan være med på, alltid noe en kan gjøre. Gud gir livet mål og mening. Vi arbeider for en bedre verden her i dette liv og samtidig vet vi at vi er på vei til himmelen.

 

10. Et virkelig "eventyr"
Salme 126,1-2: "Da Herren lot Sions bortførte vende tilbake, var vi lik dem som drømmer. Vår munn var full av latter og vår tunge av jubel. Blant folkeslagene sa de: "Store ting har Herren gjort mot dem".

 

Enkelte ganger hører vi mennesker har opplevd noe utrolig og man sier at "det var som et eventyr". Det kan være man har opplevd noe fantastisk i naturen, eller på annen måte fått være med på noe som har gjort sterke inntrykk på en.

 

Kristenlivet er på mange måter et slikt "hellig eventyr". Mange ganger må man nesten klype seg litt i armen og spørre seg selv om det virkelig er sant alt man kan oppleve med Gud.

 

Gud er en kilde til liv, ekstase, overflod, utfordring og mye, mye mer. I Herrens tjeneste kan man ha opplevelser som langt ut overgår fornuften. Gud er Ånd og Han er større enn alt og alle. Samtidig er Han nærværende og "påtagelig" til en viss grad for vårt indre menneske. Gud er ingen fraværende "forhåpentligvis-eksisterende" Gud en eller annen plass langt borte.
Han er nær alle dem som påkaller Hans navn.

 

Derfor er det riktig og kalle kristenlivet for det rike, gode liv. Jesus er Livet og Han gir livet mening. Det finnes alltid nye dybder å finne i Guddommen. Den hellige treenige Gud, mysteriet som åpenbarer seg for alle som søker etter Ham.

 

Han har sagt at om vi holder oss nær til Ham, så skal Han holde seg nær til oss. Hvilke utrolige løfter Han har gitt til alle som vil tro på Ham. Ham være ære i all evigheters evighet!

 

Gud velsigne deg!
Amen!