Velsigner du, eller ?

Vår Gud er en Gud som velsigner!

1. Mos. 1:28 "Og Gud velsignet dem og sa til dem.."

Helt fra skapelsen har Gud velsignet sitt skaperverk. Gud så at hans skaperverk var godt og hans ønske og vilje for det, var at det fortsatt skulle være godt, utvikle seg og bære rik frukt for ham. Han til og med velsignet den sjuende dagen i uken. Guds store omsorg og kjærlighet til oss mennesker kommer nettopp til uttrykk gjennom Guds velsignelse over oss. Gud velsigner i den hensikt å bringe liv og kraft til sitt skaperverk.

Velsignelsen har gjennom alle tider fulgt de troende så lenge de har holdt seg nær til Gud og hans ord. På den annen side kom forbannelsen inn når folket vendte seg bort fra Gud og fulgte sine egne lyster og avguder.

5. Mos. 30:19
"Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt!"

Dette var Moses’ ord til folket før de skulle inn i det lovede land, det som fløt av melk og honning. Hans oppfordring var å velge livet, og sørge for å være under Guds velsignelse med sitt liv. Det ville få konsekvenser for hele livet, ikke bare for den personlig men også for hele deres ætt.

I historien om Jakob, hvor han tilrøver seg velsignelsen fra Esau, forstår vi at det var betydningsfullt å bli velsignet. Da Esau kom hjem til sin far og fikk høre at Jakob hadde tatt hans velsignelse skrek han et høyt, bittert skrik og gråt. Og han sa til sin far: Velsign også meg, far! Har du ikke en velsignelse igjen til meg også?

Var velsignelsen så viktig for Esau?

Velsignelsen er ikke bare lykkeønskninger som man gir fra seg fordi man har et ønske om at det skal gå en vel i livet. Men det er faktisk en overføring av Guds godhet og nåde til mennesket.
 

Du er kalt til å velsigne

1. Mos. 12:2-3
"Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes."

Gud kalte Abraham til å bli en velsignelse for alle jordens slekter. Og han har lovt at alle de som velsigner Abraham, som i dag representerer Israels folk, selv skal bli velsignet. Vi er altså kalt til å være med å velsigne!

I kirkene over det ganske land lyses den samme velsignelse over folket som Moses lærte prestene som stod for Herrens åsyn. Det er interessant å studere denne velsignelsen for det viser oss målet og hensikten med det Gud ønsker å oppnå i våre liv. Når vi velsigner er vi med på å bringe det Gud har tenkt ned til menneskene. Vi aktiviserer Guds vilje.

4. Mos. 6:22-27
"Og Herren talte til Moses og sa: Tal til Aron og hans sønner og si: Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn: Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem."

Denne velsignelsen er langt mer enn det vi vanligvis tenker på og forbinder med velsignelse. Våre tanker og drømmer er som regel materiell velstand og god helse. Men her er det nåde, bevarelse og fred som Gud vil gi oss. La oss se litt på denne velsignelsen.

 • Herren velsigne deg og bevare deg!
  Det er Guds vilje for deg at du skal være velsignet og bli bevart fra det onde. Herren skal beskytte deg og verne deg.
 • Herrens ansikt skal lyse over deg og være deg nådig!
  Tenk at Guds øyne ser oss og følger oss hver dag. Hans lys gjennomskuer oss, han ser våre gjerninger, våre feil og mangler, hele vårt liv ligger nakent og bart for ham og så er hans vilje at han skal være nådig mot oss. Er ikke det fantastisk!
 • Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
  Guds vesen og hans nærvær skal være over og på oss. I hans nærhet finnes fullkommen fred og hvile. Å, hvor vi lengter etter den freden!

Kristus vår velsignelse

Ef. 1:3
"Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus."

Vår Gud har velsignet oss gjennom Kristus. Gjennom det verk Jesus fullbrakte på korset, har han åpnet veien for en rik velsignelse for oss i himmelen. Himmelen er ikke stengt for Gud har lovt at han vil åpne opp dette rike forrådskammeret for oss. Tenk all åndelig velsignelse er tilgjengelig for oss. Bare smak på disse ordene: Nåde, fred, kjærlighet, omsorg, favør, glede, seier, legedom, bevarelse, frihet, liv, styrke, kraft. Alt dette, og mer, til finnes i Kristus. Hele Jesu liv og tjeneste var en velsignelse for oss mennesker. Han var lydig mot kallet og brakte oss liv, ja liv i overflod.

Nå kan vi dra oss nær til Jesus for å finne det vi trenger for hver dag. Vi kan bli formet og dannet og bli mer lik ham slik at den samme velsignelsen kan strømme ut fra vårt liv. Det betinger at vi blir i hans nærhet og lar han få arbeide med oss. For hva skulle vel et menneske bringe av velsignelse uten å kjenne til hans vilje? Vi mennesker har så lett for bare å tenke på oss selv, vi dømmer, kritiserer, baktaler og favoriserer. Uten at Jesus får rense våre motiv, våre handlinger og tanker, vil det ikke komme en ren strøm av velsignelse. Hvor lett det er å forbanne istedenfor å velsigne.

Dine ord har makt

Jak 3:10 "Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik!"

Jakobs brev kap 3 formaner oss til å la en ren strøm komme ut fra vår munn. Det må ikke være slik at det av samme munn går ut velsignelse og forbannelse. Han bruker eksemplet med at vi velsigner Gud og Faderen og samtidig forbanner det som er skapt i Guds bilde. Vi lovsynger og priser Guds navn og hans gjerninger fordi han viser seg stor blant oss og så i neste sekund kan vi finne på å forbanne eller tale ond om vår neste. Og vi som er kalt til å velsigne!

Problemet ligger i et lite lem kalt tungen. Skriften sier, at vi ikke kan temme den og at den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brann og selv blir den satt i brann av helevete. Den er som en liten ild som kan sette en stor skog i brann. Så farlig kan de ordene som går ut fra vår munn være! Vokter du din tunge og veier du ordene som går ut av din munn?

Ord 18:21 "Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt."

Dine ord har veldig makt. Død og liv kan de produsere. Ordene du sier er ikke bare uskyldige bokstaver som er satt sammen til en setning. Nei, de uttrykker ofte en mening. Hvor ofte kan en ikke merke at det ligger en undertone bak de ordene som man hører noen si. En slik undertone er en skjult strøm som ikke er ren og som har til hensikt å skade og volde ødeleggelse.

Hvordan bli en som velsigner

Matt. 12:34-35.
"Ormeyngel! Hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd."

I utgangspunktet er vårt hjerte ondt siden vi før var slaver under synden. Vi var syndige mennesker og vår ånd var ikke født på ny. Bibelen sier at fra vårt hjerte kommer onde tanker, mord, hor utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. – Matt. 15,19.

Heldigvis kjenner Gud vårt hjerte og vi kan ikke skjule noe for ham. Mange er klar over at alle de mange vanskelige og smertefulle omstendigheter rundt oss har sitt opphav i syndefallet. Og dette har påført våre hjerter mange sår som har gjort oss kalde og harde. Det er mange hjerter som er såret og som lider.

Også etter at vi er blitt kristne kan vi oppleve at vi har vonde ting i oss som vi ikke ønsker skulle være der. Da er det viktig at Guds lys får lyse på alle mørke steder i vårt indre slik at han kan rense ut dette. Når vi er ærlige mot oss selv og lar Gud peke på ting i våre hjerter og vi så bekjenner dette, vil han tilgi oss og rense oss. Vi får da en ren samvittighet og ingen ting kan anklage oss for Gud. Da kan vi ha frimodighet i våre bønner til Gud. Vi kan velsigne, for det kommer en ren strøm fra vårt hjerte.

Hva kan vi velsigne

Det finnes vel ikke noen grense for hva vi kan velsigne. Problemet er vel heller det at vi så sjeldent velsigner. Om du ønsker å bli en som velsigner kan du jo starte med for eksempel dette:

 • Velsign din Far i himmelen. Lov, pris og takk han for frelsen, for livet i Kristus, for hans grenseløse nåde og godhet mot deg.
 • Velsign menigheten du går i. Takk for all åndelig mat, omsorg, kjærlighet og felleskap.
 • Velsign din familie, dine venner og naboer. Takk at du ikke står alene i denne verden men har noen rundt deg som både kan hjelpe og støtte deg.
 • Velsign landet og de styrende myndigheter.
 • Velsign Israel som er Guds eiendomsfolk. De som velsigner dette folket skal selv bli velsignet.
Frukten av velsignelsen

Det å være til velsignelse bringer en herlig frukt for himmelen men også velsignelse tilbake til deg.

Ord. 11:25 "Den som sprer velsignelse, skal trives. Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket."

Veien til selv å bli velsignet er å velsigne. Med det samme mål som du måler opp med skal det bli målt tilbake til deg sier Jesus i Luk. 6,38.

Må da Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Amen