Vi tjener en trofast Gud

Guds natur er trofasthet

1 Korinterbrev 1,9

"Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre."

Enhver som er så heldig å ha lært himmelens og jordens skaper, den ene og alene allmektige Gud å kjenne, vet at Han er en trofast Gud som aldri svikter sine barn.

Guds trofasthet er urokkelig og den kan vi stole på. Den er vår trygghet, vårt skjold og vår tillit.

Salme 91,4b

"Hans trofasthet er skjold og vern"

I dager og tider hvor trofasthet er blitt en sjeldnere egenskap å finne, er det godt og ikke minst nødvendig for oss å søke inn under Guds skjold og vern, Hans trofasthet.

Gud vil virkelig at Hans barn skal lære Ham å kjenne, slik at vi kan stole på og erfare, den trofaste Faderarm som bærer oss gjennom alle vanskeligheter og utfordringer som vi måtte møte her på jord.

Hvem har vel ikke opplevd å bli sviktet på en eller annen måte. Dessverre så er mennesket ikke bedre en at vi kan svikte. Da er det godt for oss å vite om Han som er trofast og sannferdig.

Det å kjenne Herrens trofaste armer rundt seg når livet er tungt er den beste forsikring et menneske kan få om at det er elsket og at Herren som begynte den gode gjerning i oss vil fullføre den (Filipperbrevet 1,6.)


Kan jeg stole på at Gud er trofast mot meg?

2 Timoteus brev 2,13

"Hvis vi er troløse, forblir Han trofast. Han kan ikke fornekte Seg Selv."

Altså, Guds trofasthet er ikke knyttet til, og avhengig av, vår trofasthet. Hadde det vært slik, da skulle det være ute med oss alle sammen. Vi har alle falt, vi har alle sviktet og vi har alle vært troløse mot Herren.

Men Gud være takk, Han som ikke gjengjeldte ondt med ondt, men som gav oss sin overstrømmende nådes rikedommer i Jesus Kristus.

Slik som Faderen har elsket Sønnen, slik har Han også elsket oss (Johannes 15,9).

Johannes Åpenbaring 19,11a

"Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Og Han som sitter på den heter Trofast og Sannferdig"

Guddommen bærer navnet trofast. Gud er trofast og både Ordet, Ånden og ikke minst historien viser oss at slik er det i sannhet, Han er en Gud som er trofast mot sine barn.


Hva med lidelsen jeg opplever?

Det at vi opplever lidelse, vonde ting og må gå igjennom prøvelser, er ikke et tegn på at Gud ikke skulle være trofast mot oss.

Vi vet at Gud aldri har lovet oss et liv uten lidelse. Tvert om så er lidelsen et område i vårt liv hvor Gud virkelig viser oss sin trofasthet og barmhjertighet.

Midt i lidelsen, håpløsheten og vanskelighetene vil Gud åpenbare seg for oss som den trofaste Herre som har omsorg for oss.

Ikke sjeldent hører vi Guds tjenere vitner om hvordan de på en dypere måte fikk lære Herren å kjenne i vanskelige tider. Gud benytter slike tider i våre liv til å lære oss og bevise for oss Sin trofasthet.

Du som leser dette har helt sikkert hatt dine vanskelige perioder og tider. Kanskje du akkurat nå opplever store utfordringer og menneskelig sett virker alt mørkt og svart.

Om så er tilfellet, da er du i en posisjon hvor Faderen vil vise sin trofasthet til deg.

Når vi ser oss tilbake, på den vei vi har vandret, kan ingen av oss si at Gud sviktet meg.

Kanskje ting ble annerledes enn vi ventet, kanskje Gud ikke svarte på våre bønner slik som vi forventet, ja kanskje lidelsen til og med ble mye verre enn vi hadde trodd Gud ville tillate i vårt liv.

Men ikke noe av dette betyr at Gud ikke er trofast og ikke hjelper, tvert om, så vil vi erfare at når livet var på det mørkeste så var det Herren og Hans nåde som bar oss.

Gud utnytter og tillater vonde dager

Gud vil at vi skal erfare og lære oss å stole på Hans trofasthet. Derfor er det Han også tillater at vi må gå igjennom prøvelser til tider. Prøvelser som renser bort vantro og tvil på om Han er trofast mot oss.

Det er slik at de som har vært hardt prøvet, og som har bevart troen, det er de som virkelig sitter med en sterk og trygg visshet om at Gud virkelig er trofast.

Etter gjentatte prøvelser, har Herren vist sin trofasthet og sjelden, ja kanskje aldri, ble det slik vi hadde ønsket og håpet, men Gud tok oss igjennom og førte oss over til den andre siden.

Og når man ser tilbake og etter hvert forstår mer av den helhet som Herren ser, skjønner man også at det faktisk ble bedre enn vi hadde håpet på.

Når et menneske gir seg over til Guds nåde, kan han være trygg. Det betyr ikke at det ikke kommer prøvelser og vonde tider, men hjertet vil smelte sammen med Himmelen og det ytre betyr ikke så mye. Prøvelsen gjør oss avhengige av Herren og i "ildovnen" er Han nær, meget nær.


Et sted å forandres

Når vi opplever prøvelser og trykket øker mot vår tro, er det tid for intimt fellesskap med Herren vår Gud. Da og akkurat da vil Herren komme deg i møte.

Han vet hvordan vi er formet. Han kommer i hu at vi er støv (Salme 103,14). Gud kjenner sin skapning, Han vet om at vi er skrøpelig og avhengig av Han. Bare i Gud er vi sterke, for ikke i egen kraft er mannen sterk (1.Samuelsbok 2,9).

Stormen som slår imot oss er en mulig velsignelse, en velsignelse som gjør at vi må trenge oss nærmere Jesus. Det siste vi skal gjøre når det kommer vanskelige tider, er å dra oss bort fra Gud. Det kan forherde vårt hjerte.

Vi må være i Hans nærhet når ondskapen reiser seg og livet kanskje tar en annen retning enn ønsket. Da er Han der for å hjelpe og ikke minst for å trøste.

Gud endrer ikke alltid de vanskelige situasjonene, men han tar oss igjennom dem.

Når vi går igjennom ild og vann da er Han med oss (Jesaja 43,2.) Det er dette som er så fantastisk med Herren. Han gjør en underfull gjerning i vårt indre mens vi lider og klynger oss til Ham. Hans trofasthet gjør at Han kommer til å sørge for oss til alle tider.

Igjen trenger vi å forstå at Gud ikke alltid tar oss ut av, eller fjerner våre vanskelige situasjoner. Tvert om så tillater Gud dette for at vi i stormen skal bli mer og mer avhengig av Han og Hans kraft. Lidelsens ovn kan smelte ned harde hjerter som kommer til Herren med sine byrder.

Drar vi oss bort og begynner å klage og kanskje anklage Gud for lidelsen, da blir effekten dessverre motsatt; hjertet blir hardt. Lidelsens hete kan virke forskjellig på vårt hjerte alt etter om vi søker til eller bort fra Herrens nærhet. Det blir som med solen; den kan smelte ned hard is og gjøre den bløt, eller den kan tørke ut leiren og gjøre den hard som stein.

Noe forskjellige erfaringer

Fordi vi mennesker reagerer forskjellig på prøvelser og vanskeligheter blir også resultatet forskjellig i våre liv. Noen sitter igjen med en opplevelse av at Herren var så nær så nær med sin godhet. Andre ble kanskje skuffet og bitter på Gud som de opplevde "forlot" dem i trengselen.

Men Ordet står fast; Gud er trofast og Han svikter ikke. Han har oppriktig barmhjertighet med alle sine barn. Skulle det være slik med oss at vi sitter med dårlig erfaringer eller på noen annen måte skulle ha vondt for å se å tro på Guds trofasthet, vil Han vise deg dette.

Han er der for å møte alle som tar sin tilflukt til Ham, og når du legger ditt liv i Hans hånd og sier skje din vilje med mitt liv, vil du erfare Hans trofasthet.

Han kommer å bære deg igjennom alle de vonde dagene, og Han helbreder din sjel når du tar tilflukt under den Allmektiges vinger.

Jesaja 46,4

"Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår, vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere, jeg vil bære og redde dere."

Dette er Herrens sanne ord til oss, Han bærer oss helt til det siste. Herren vil gi deg en trygg og sterk overbevisning om Hans trofasthet og barmhjertighet.

La deg falle inn i Hans hvile, la deg falle ned for Ham og tilbe herrenes Herre, kongenes Konge,  Herren den evige som alene er vis og har evig liv i sin hånd.

Takk Gode Far og Mester for du er inderlig trofast mot oss. Ja, selv om vi skulle svikte, så svikter ikke du. Du forblir trofast mot oss.

Amen.


Gud velsigne deg!