Bli stående i vanskelige tider

I 2. Tim. 3,1 skriver Paulus til sin kjære sønn i troen Timoteus, og opplyser ham at det er noe viktig han må vite om de siste dager. Han sier: ”at det skal komme vanskelige tider”. Mange steder rundt på denne jordkloden har i dag vanskelige tider med hungersnød, naturkatastrofer og krig slik Bibelen sier at det skal bli (Luk. 21,8-11).

Vi vil helst ikke oppleve de dagene fordi de kan bringe smerte, sorg, usikkerhet og frykt. Alle mennesker vil ha det godt og det er også vår himmelske Fars ønske. Vår Far er god og Hans beskyttelse og vern er tilgjengelig for alle som tar sin tilflukt til Ham.

I Salme 91,1-2 står det så fint; ”Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! Han frir deg fra….”.

Vanskelige tider er noe alle mennesker prøver å verne seg mot. Isteden for å ta sin tilflukt til Herren søker man andre løsninger for å trygge fremtiden. Mennesker forsøker å sikre alderdommen, verne seg mot ustabil økonomi osv.

Men hva var det egentlig Paulus ville si til Timoteus. Hvorfor skulle det bli vanskelig?
Svaret får vi i 2. Tim. 3,2:

”For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud,”

Altså er det menneskene, ja til og med de som kaller seg kristne, som skulle stå for de vanskelige tidene. Det skulle vi ikke tro - de kristne skulle jo bringe stabilitet og trygghet inn i verden ved evangeliet om Kristus Jesus. Bibelen garanterer oss ikke mot å fare vill. Tvert i mot sier Bibelen i Mark.13:22: "For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig."

Heldigvis kommer Paulus med gode og solide råd til den unge Timoteus. Det kommer vanskelige tider, men det går an å bli stående oppreist og ikke falle i fristelser og synd eller bli ført vill.

En solid grunnvoll svikter ikke
Alt som skal stå støtt må ha et godt underlag å stå på. Et hus som skal bygges bør ha en solid grunnmur for å bli stående i mange år. Slik er det også med kristenlivet vårt, vi bygger på en grunnvoll som er Jesus Kristus (1.Kor.3,11). Er grunnvollen god kan man bygge videre på den hele livet og bli stående når stormen raser som verst.

I 2.Tim.2,16-19 taler Paulus om at det fantes noen mennesker som hadde fart vill og spredde vranglære blant de troende. Det var mennesker som hadde begynt å vakle og deres lære kunne omstyrte troen til mange. Men så kommer Paulus med en solid uttalelse hvor han sier:

 ”Men Guds faste grunnvoll står, og har dette segl: Herren kjenner sine!”

For det første sier han at grunnvollen er fast og stødig. Den kan ikke rokkes. Men grunnvollen har også et segl. Et segl ble før i tiden plassert på bygningen for å forklare hensikten med den. Alle vet og forstår oppgaven til de bygningene som har følgende segl: ”Brannstasjon, Likningskontor, E-verk, Sykehus”.

Det seglet Gud har plassert på grunnvollen vår er ”Herren kjenner sine!”. Det handler altså dypets sett om kjennskap til Gud og hans kjennskap til oss. Når et slikt kjennskap utvikles gjennom felleskap med Faderen dannes det et solid fundament i vårt liv.

Verden bygger på teorier, oppfatninger, ideer, økonomiske modeller, tekniske plattformer og systemer. Og de har sine sterke og svake sider. Men de har en ting felles; de er ikke fullkomne! Det er mennesker som har laget disse og det finnes mangler ved de fleste av dem. For eksempel kan et datavirus i et dataanlegg ødelegge store verdier for et firma. Eller et enkelt strømbrudd få fatale konsekvenser i en produksjonsbedrift eller på et sykehus. Mennesker er begrenset i sine bestrebelser for å oppnå trygghet for sine verdier.

Men Guds faste grunnvoll står!

Hvilken grunnvoll bygger du ditt liv på?
Hvor sterk er din grunnvoll?  Er den fast og urokkelig eller har den begynt å slå sprekker og er i ferd med å forvitre. I Luk. 6,47-49 forteller Jesus en lignelse om de som hører hans ord og gjør etter det. For å illustrere dette forteller han om en mann som bygger huset sitt på fjell. Når stormen kommer mot huset forblir det stående. Men den mann som bygger på sand, vil oppleve at huset raser sammen når stormen herjer. Hva var så forskjellen på disse to menn? Jo, begge hørte Jesu ord, men bare den ene tok imot og ville holde hans ord og gjøre etter det. Den ene var altså interessert i å ta til seg Jesu ord og leve etter det, og forble sterkt knyttet til sin mester.

1. Kor. 3,11: ”For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus”.

Vår grunnvoll, Jesus Kristus, er stødig og fast. Bibelen bevitner at den er prøvd og at den står gjennom alt. Jesus er prøvd i alt, i forfølgelse, i fristelse, i nød, i sult, i smerte, i sykdom, i fattigdom og død. Dette for at vi skal ha en yppersteprest  som følger oss hver dag og som kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. (Hebr. 4,15). Vi har en som står med oss i alle ting, og som går i forbønn for oss.

Hvordan bygger vi denne grunnvollen?
Det er her Paulus ord til Timoteus kommer så klart fram. Han sier i 2. Tim. 3,14-15: ”Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av, og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.”

Gjennom De Hellige skrifter – Bibelen – ledes vi inn i åpenbaring om Jesus Kristus. Vi får se hans forsoningsverk, hans død og oppstandelse, og det liv vi nå kan leve i Ham. Vårt skrøpelige liv oppfylles mer og mer av Kristus. Det er som om de gamle steinene i grunnmuren vår, byttes ut med solide og faste steiner. Hver bønn og overgivelse, hver offer vi må betale, all forsakelse og innvielse blir da verdt all anstrengelse.

Det er dette arbeidet som er så viktig for å få grunnvollen på plass i livet vårt. Helst vil vi ha den ferdig så fort som mulig slik at vi kan bygge ”vårt” hus. Vi vil så fort videre og det møysommelige arbeidet med å plasser stein for stein i grunnvollen blir for mange nesten et hinder. Men kjennskapen til Guds Ord og fellesskapet med Jesus er det som vil bære oss og gjøre oss solide og faste i den siste tid.

Når grunnvollen nedbrytes
Salme 11,3: ”Når grunnvollen nedbrytes, hva makter da den rettferdige?”

I dagens samfunn ser vi at mange av de sannheter som Bibelen løfter frem forvitrer og nedbrytes. Det som vi har sett på som bærebjelker i vårt samfunn, gode ordninger og retningslinjer for rett og galt, de leder oss ikke lenger sikkert gjennom livet. Utrygghet, engstelse og uvisshet om fremtiden flytter isteden inn i livet til mange mennesker. Bibelen stiller spørsmålet: ”hva makter da den rettferdige?” Vil vi også gå under?

2. Tim.4,3: ”For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.”

Når vi begynner å velge ut de deler av Guds ord vi vil lytte til, og velge det bort det ubehagelige, er vi kommet ut av Guds fullkomne plan for oss. Fordi det er enkelt å velge minste motstands vei. Vi liker det som klør i øret og kiler på ryggen.

Men det vi trenger fremfor alt i dag er å høre alle de ord Jesus har å si til oss. Hele Guds ord.

Vil du være en som kommer til Jesus hver dag, som vil høre hans ord og gjøre etter dem? Da vil han ikke skuffe deg. Han har lovt å være med deg alle dager inntil verdens ende. Guds faste grunnvoll står!

Amen