Kampen om Guds ord

Ikke noe nytt.
Opp gjennom hele menneskehetens historie, helt fra skapelsen av da Gud skapte menneske og satte det i Edens hage, og like frem til i dag, så har det pågått en kamp og en strid om det Gud har sagt. Om Guds Ord.

Denne striden eller kampen, har opp gjennom tidene hatt mange forskjellige "ansikter" og kommet til uttrykk på mange forskjellige måter rundt om i verden. Men det er to hovedstrømmer som går igjen, og det er disse vi skal se på nå.
Den ene finner vi som regel i land og områder der det ikke er religionsfrihet og der Guds Ord ikke har fått feste og ikke er blitt etablert. Her viser motstanden sitt ansikt ved at man forbyr Guds Ord, slik at det ikke skal nå ut til mennesker som ennå ikke har hørt evangeliet om Jesus Kristus og Hans offerdød på korset slik at de kan bli frelst.

For å oppnå dette, har man tatt i bruk forskjellige metoder:
Man har laget strenge lover som forbyr Bibelen og forkynnelsen av Guds Ord, og med trussel om represalier i form av forfølgelse, fengsel, tortur eller død som følger, om man ikke overholder forbudet.

Tenk bare på de første 300 år av menighetens historie. Det var en tid med intens forfølgelse av de troende og tusener ble drept på grunn av sin tro.
Slik har det vært opp gjennom historien. Forfølgelser har kommet og gått og pågår dessverre også i dag enkelte steder i verden. Mennesker forfølges, mishandles og drepes, nettopp fordi de tror på Guds Ord, - på det Gud har sagt.
Vi glemmer nok lett hvor heldige vi er, som bor i et land og en del av verden hvor vi fritt kan gå på møter og høre forkynnelse av Guds Ord.  

Så vi har virkelig mye å takke Gud for når det gjelder dette. Vi tar det vel ofte som en selvfølge, men vi har ingen garanti for at det alltid kommer til å være slik. Tider forandrer seg og fort kan det åndelige klimaet endre seg også i vårt land.

Tenk bare tilbake på Hans Nilsen Hauge. Det er ikke så lenge siden han ble forfulgt, fengslet og løyet på, nettopp på grunn av sin tro. 
Derfor er det viktig at vi ber om at Herrens Ord fortsatt må få virke fritt i landet vårt.

Mørke skyer.
Hvis vi ser etter, kan det virke som om enkelte mørke skyer er i ferd med å dukke opp i horisonten også her til lands. Tenk bare på hvordan enkelte krefter i landet arbeider aktivt for å få kristendommen mer og mer ut av skolen. Man er imot kristne skoler, man prøver å latterliggjøre kristne ledere og forsøker stadig å stille menigheter og kristne i et dårlig lys.
Det skal faktisk ikke så veldig mye til, i dagens samfunn, før man blir sett på og stemplet med ord som: Fanatisk, fundamentalist, gammeldags og mørkemann.

En annen metode.
En metode som vi har sett, er altså å forby Guds Ord og forkynnelsen av det. Slik at mennesker ikke skal få høre det. Da er det en lett synlig og helt klar antikristelig holdning som råder og man forstår klart hva man står overfor.
I land etter land hvor denne metoden har vært brukt, har det vist seg etter en tid med intens forfølgelse av de troende, at antall troende ikke har gått ned, men økt. Så midt i vanskelighetene og forfølgelsene har Gud gjort under og sørget for sine. Dette kan man se som et klart mønster opp gjennom kirken/menighetens historie.
Det andre området der denne kampen utkjempes, er i områder og land der troen allerede har fått feste og er blitt etablert. 
I disse områdene brukes en annen og mer skjult taktikk som ikke alltid er like lett å oppdage, men som i sitt vesen er langt mer utspekulert og minst like farlig, som det den mer åpenlyse og truende forfølgelsen kan være.
Årsaken til det, er at denne taktikken er svært effektiv. Den er vanskelig å få øye på og derfor sniker den seg lett og usett inn, selv der det er åpenhet og tillatt å forkynne Guds Ord. Ja, den kan til og med lure seg inn i kirker og menigheter. Den opptrer ikke straks truende, men den er slu og forførende.

Til alle tider.
Av historien kan vi se, at vår sjelefiende djevelen, har brukt denne taktikken med hell når det gjelder å lure og forføre mennesker opp gjennom tidene.
Selv om disse metodene er forskjellige, så er målet det samme: Å hindre mennesker fra å komme til Gud, bli opplyst så de kan se sin åndelige tilstand og bli berørt av Ham. For troen som Bibelen sier: "Kommer gjennom forkynnelsen og forkynnelsen kommer av Kristi Ord."
Og av den grunn er det en konstant strid om dette.

Vi finner det igjen i Jesu forklaring av lignelsen om såmannen.
I denne lignelsen sier Han at vi finner prinsippet som alltid gjelder når Guds Ord blir forkynt.   Jesus sier her, at Han er såmannen og at Hans Ord er som såkorn som Han sår ut til menneskene. Men med en gang disse ordene går ut, så kommer straks den onde og prøver å stjele det som ble sådd. (Mark.4.14og15.)

Djevelen beskrives i Bibelen som en tyv, og tyver stjeler om vi ikke er på vakt. Og greier han ikke å stjele det straks, så skifter han ofte taktikk.
Denne måten å bedra på, finner vi også klare eksempler på i Skriften. Og husk at alle disse eksemplene vi ser på her, er skrevet for at vi skal ta lærdom av det. Så vi ikke behøver å falle som offer for de samme tingene.

La oss se i 1. Mos. 2.15-17.
Vi møter her Adam og Eva i Edens hage hvor Gud har talt Sitt Ord til dem. De har fått klar beskjed om hva de kan og ikke kan gjøre i hagen og hvilke konsekvenser et eventuelt brudd på dette, vil få for deres liv.

La oss lese:

 "Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den. Og Gud bød mennesket: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø."

Som Jesus sa i lignelsen om såmannen, når Ordet går ut, dukker djevelen opp. Vi møter ham her, i en slanges skikkelse.

I. Mos.3.1 "Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?"

Legg merke til at det første han gjør, er å stille spørsmål og så tvil om det Gud har sagt.
Ved sitt spørsmål får han Evas oppmerksomhet, samtidig som han sår inn en tanke av tvil.
Neste trinn i forførelsen, er at han fordreier det Gud har sagt, og ved å gjøre det, fjerner han konsekvensene som Gud sa ville komme, om man går på tvers av Hans Ord.
Og istedenfor konsekvensene Gud sa ville komme ved et eventuelt brudd på Hans Ord, får han ved sin fordreining av det som ble sagt, det hele til å høres ut som en ufarlig, god og nyttig erfaring hun absolutt ikke burde gå glipp av.

1. Mos. 3.6. " Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt."

På denne måten, greide djevelen å lure dem begge.

Som den gang, så også i dag.
Siden den gang, har han lurt mengder av mennesker ved å bruke samme taktikk.
La oss se hva apostelen Paulus sier til menigheten i Korint når han advarer dem mot forførelse. Husk at dette var i en sterk og karismatisk menighet.

2. Kor.11.2-4 vers. " For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo trolovet dere med én mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus.

3. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.

4. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne."

Her sier Paulus mange interessante ting,  men la oss først konsentrere oss om det han sier i vers 3. Her sier han klart og tydelig, at han er redd, for at djevelen, - så mange år senere, skal forføre de troende i Korint, på samme måte som han gjorde med Eva, ved å bruke samme metode som han lurte og bedro henne med den gangen.
Taktikken eller metoden han benytter seg av, er altså den samme.

Han fortsetter med å så tvil, fordreie og vri på det Herren har sagt til oss i sitt Ord.

En annen Jesus, et annet evangelium.
I vers 4 så sier han at denne forførelsen kommer som Jesus sa i lignelsen om såmannen, - gjennom forkynnelse av Ordet. Ja til og med når det gjelder forkynnelse som dreier seg om Jesus.
Legg merke til at han ikke sier: "Pass dere! For her forkynner man verken om Jesus eller om evangeliet, men noe helt annet. Så her må dere være på vakt". Nei, hadde det vært tilfelle, så ville nok alle kristne reagere og avsløre det hele ganske fort.

For vi vet, som Bibelen sier: At det ikke finnes noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved  (Ap.gj. 4.12.).
Det ville nok være altfor opplagt til å kunne bedra noen som allerede er troende.

Skal man bedra noen, må det ligge tett opp til og ligne på det ekte. Tenk bare på ekte og falske diamanter, eller pengesedler. De lages så lik de originale som mulig, ellers ville de jo ikke greie å lure og bedra noen med dem.
Det er derfor han sier at faren ligger ikke i at de ikke forkynner Jesus eller evangeliet, for det ville lett avsløres. Nei, - faren ligger nettopp i at de forkynner både om Jesus og om evangeliet, men det er en annen Jesus og et annet evangelium enn det Guds Ord forkynner oss.

Hva ligger det så i det å forkynne en annen Jesus og et annet evangelium?

Enkelt forklart, så er det når man forkynner en Jesus og et evangelium som ikke er helt på linje med Bibelens Ord. Og ved de ordene man bruker, så gir man person og innhold en annen karakter enn den de opprinnelig har. Man bruker Guds Ord som et utgangspunkt, men man sår tvil om eller tar bort, enkelte av dets sannheter og forvrenger og vrir på det som egentlig står klart og tydelig. Slik at Jesus og evangeliet framstår med en annen karakter og dermed blir også konsekvensene annerledes enn det Guds Ord sier de blir.

Som regel skjer dette med de viktigste tingene i Guds Ord. Nemlig om Jesus og evangeliet om Ham. Og det er jo ikke så underlig, for det er jo her hele Guds frelse til menneskene ligger.

Eksempler.
Eksempler på en annen Jesus og et annet evangelium, kan for eksempel være:

En Jesus som ikke ble født av en jomfru, eller som ikke døde på et kors. Som ikke stod opp fra de døde og ikke levde et syndefritt liv. Eller at Han ikke var Guds Sønn, men en god og hellig mann.

At Jesus ikke er den eneste veien til Gud. At det ikke finnes noe helvete osv.

Hvorfor er dette så alvorlig?

Fordi Bibelen sier klart, at hvis Jesus ikke stod opp fra de døde, da var vi fortsatt i våre synder. Og vi ville være fortapt alle som en  (1.Kor.15.17-18.).

Hvis Han heller ikke var Guds sønn, eller fri for egen synd, hvordan skulle Han da kunne forsone oss med Gud? Og hvordan skulle Han, hvis Han selv ikke var ren, ved sitt blod kunne rense oss fra våre synder?

Vi kan ikke bare velge de delene av Bibelen som vi synes er behagelige og høres fornuftige ut, og så forkaste det som virker enten for ubehagelig, eller for utrolig for våre menneskelige tanker og vår begrensede forståelse.
Bibelen sier, at for det menneskelige sinn, så er forkynnelsen om korset dårskap.
Vi må ikke glemme at vi bare er mennesker, men Gud er allmektig og ingenting er umulig for Ham.

Guds Ord, vårt eksempel.
Gud sier klart i sitt Ord til oss, at Han er uforanderlig og at Hans Ord står fast til evig tid.
La oss se på en del skriftsteder som omhandler det vi nå har snakket om.

Jak.1.17. sier: " All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos Ham er ingen forandring eller skiftende skygge."

Heb. 13.8 sier: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid."

Joh.14.6. sier: "Jesus sier til ham. Jeg er veien sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg."

Gal. 1.6-7. sier: " Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra Ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, (en oversettelse sier: et annerledes evangelium,)skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium."

I Salme 119.89 leser vi: "Til evig tid, Herre, står ditt Ord fast i himmelen."

Gud har gitt oss sitt Ord, én gang for alle. Det var ment å skulle være vår rettesnor gjennom livet og det skulle være det vi skulle prøve det vi hører forkynt, opp i mot.

I Ap.gj. 17.11 står det om noen mennesker som hørte forkynnelse av Guds Ord, og måten de reagerte på, skulle være ment som eksempel for oss alle.

"Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt."

Slik burde vi også være. I utgangspunktet skulle vi være åpne og ikke kritiske til forkynnelsen, - men alltid se etter i Guds Ord, om det forholdt seg slik som det ble sagt oss. Gjør vi det, så vil vi ikke så lett fanges i villfarelsens garn.

Det er vel nettopp på grunn av dette, at vi ikke skal ende opp i villfarelse, at Guds Ord avsluttes med en sterk advarsel fra Herren selv, - til oss alle. Om ikke å legge noe til eller trekke noe fra Hans Hellige Ord  (Joh.Åp.b.22.18-19.).

For Herren har i sin allmakt, sørget for at det som er skrevet ned, det er det som skulle være med.
Dette er kjærlighet fra Gud til oss mennesker. Han har gitt oss sitt dyrebare Ord som vi kan bli frelst ved.

Så la oss sammen som troende holde Ordet høyt i hevd og gjøre som det står i 1. Tim.6.14.

"Hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesus Kristi åpenbarelse."

Gud velsigne deg.